อันดับมหาลัยที่สอนภาษาฝรั่งเศษในปนะเทศไทย


จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนด้านภาษาฝรั่งเศสของประเทศไทย
ของสมาคมฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งประเมินจากปริมาณนักศึกษา ผลงานวิจัยตำราด้านภาษาฝรั่งเศสของอาจารย์ในคณะ-มหาวิทยาลัย คุณภาพในด้านการเรียนการสอนอัตราการหางานทำได้ของบัณฑิตที่จบในเอกวิชาภาษาฝรั่งเศสและผลงานต่างๆและรางวัลที่ได้รับทางด้านภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษา โดยวัดจากระดับค่าคะแนนเต็มที่ 100
คะแนน มีผลดังต่อไปนี้

1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.71 คะแนน

2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 87.64 คะแนน

3. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 87.52 คะแนน

4. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 83.35 คะแนน

5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80.32 คะแนน

6. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 79.61 คะแนน

7. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 76.23 คะแนน

8. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 74.85 คะแนน

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73.54 คะแนน

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 72.35 คะแนน

11. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 69.62 คะแนน

12. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.05 คะแนน

13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 62.35 คะแนน

14. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 59.22 คะแนน

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 58.35 คะแนน

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 55.97 คะแนน

17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53.80 คะแนน

18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 52.80 คะแนน

19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 51.15 คะแนน

ที่มา http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/26442

Advertisements

รู้จักสาขา “วิศวกรรมการเงินแห่งแรกของไทย” การันตีอนาคต

วิศวกรรมการเงินเรียนเกี่ยวกับอะไร ?
สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรปริญาตรีด้านวิศวกรรมการเงินแห่งแรกในประเทศไทย ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีครับ

หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 สอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน เช่น CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) ของประเทศไทย และ CFA (Chartered Financial Analyst) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ หลักสูตรมีการจัดแผนการเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท สามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ได้ในเวลา 1 ปี  – 1 ปีครึ่งอีกด้วย

เรียนวิศวกรรมการเงินที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีวิชาอะไรน่าสนใจบ้าง ?

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีขบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการวิเคราะห์การเงินโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษาแบบจําลองต่างๆซึ่งจะนําไปสู่การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุน และการประกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ รายวิชาเรียนที่สำคัญและน่าสนใจ เช่น ตราสารอนุพันธ์ ตลาดการเงิน  การจัดการทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  สมการเชิงอนุพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพื่อการจัดการทางการเงิน การจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การ เงิน นวัตกรรมทางการเงิน การอ่านรายงานวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน และวิชาทางด้านคณิตศาสตร์อีกหลายวิชา โดยเฉพาะน้องน้องคนไหนที่ชื่นชอบการเรียนคณิตศาสตร์แล้วหละก็ สาขาวิชานี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ เพราะจะเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการเงินและคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำ งานได้อย่างดีทีเดียว

วิศวกรรมการเงินเรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

แน่นอน !! คณะสาขาอาชีพแห่งอนาคตที่พี่ Future Career แนะนำทึกคณะต้องเป็นสาขาที่หางานง่ายรายได้สูง และพร้อมรับกับสังคมปัจจันและในอนาคตครับ ยิ่งสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนในวงการการเงินบ้านเรา แล้วด้วย เรื่องการทำงานนี่หายห่วงแน่นอนเพราะถ้าน้องขยันและมีความตั้งใจเรียนแล้ว หละก็มีโอกาสที่หลายบริษัทจะจองตัวไปทำงาน ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านนโยบาย สินเชื่อ ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทำงานด้านการลงทุน ทำงานด้านการประกัน ภัย เป็นนักวิจัยภายในหน่วยงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานของที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วยครับ

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร > วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอบคุณข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่มา http://app.eduzones.com/portal/admissions/article.php?contentid=30913

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดย QS 2012-2013

 

 

อันดับที่ 1 National University of Singapore
อันดับที่ 2 Nanyang Technological University
อันดับที่ 3 Universiti Malaya
อันดับที่ 4 Mahidol University
อันดับที่ 5 Chulalongkorn University
อันดับที่ 6 Universiti Kebangsaan Malaysia
อันดับที่ 7 University of Indonesia
อันดับที่ 8 Universiti Sains Malaysia
อันดับที่ 9 University of the Philippines
อันดับที่ 10 Universiti Teknologi Malaysia

ขอบคุณข้อมูล : QS Topuniversities
ขอบคุณภาพประกอบ : Asean by MAC

นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2556

เสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
12:00-18:00 น.
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล (BTS สยาม หรือ ชิดลม)

พบสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสหราชอาณาจักรกว่า 80 สถาบัน

 1. University of Aberdeen
 2. Aberystwyth University
 3. University of the Arts London
 4. Aston University
 5. Bangor University
 6. University of Bath
 7. Birkbeck, University of London
 8. The University of Birmingham
 9. Birmingham City University
 10. Bournemouth University
 11. Bradford College
 12. University of Brighton
 13. University of Bristol
 14. Brunel University
 15. Cambridge Education Group
 16. Cardiff University
 17. University of Central Lancashire
 18. City University
 19. Coventry University
 20. University for the Creative Arts
 21. University of Cumbria
 22. De Montfort University
 23. University of East Anglia
 24. Institute of Education
 25. EF Education First Co.,Ltd
 26. University of Essex
 27. University of Exeter
 28. University of Glamorgan
 29. University of Gloucestershire
 30. Goldsmiths, University of London
 31. University of Greenwich (London)
 32. Harrow House International College
 33. Heriot-Watt University
 34. University of Hertfordshire
 35. University of Huddersfield
 36. The University of Hull
 37. Kaplan International
 38. University of Kent
 39. Kingston University
 40. Lancaster University
 41. University of Leeds
 42. Leeds Metropolitan University
 43. University of Leicester
 44. The University of Liverpool
 45. London School of Business and Finance
 46. London South Bank University
 47. Loughborough University
 48. The University of Manchester
 49. Manchester Metropolitan University
 50. Middlesex University
 51. Newcastle University
 52. University of Northampton
 53. Northumbria University
 54. Nottingham College International
 55. The University of Nottingham
 56. Nottingham Trent University
 57. Oxford House College
 58. Plymouth University
 59. University of Portsmouth
 60. Queen Mary, University of London
 61. The University of Reading
 62. Ravensbourne
 63. Regent’s College London
 64. Roehampton University
 65. Royal Holloway
 66. The Royal Wolverhampton School
 67. Ruthin School
 68. Rydal Penrhos School
 69. The University of Sheffield
 70. Sheffield Hallam University
 71. Sherborne International College
 72. University of Southampton
 73. Staffordshire University
 74. University of Stirling
 75. University of Strathclyde
 76. University of Sunderland
 77. University of Surrey
 78. University of Sussex
 79. Teesside University
 80. University of Warwick
 81. University of West London
 82. University of the West of England
 83. University of Westminster
 84. The University of York
 85. York St John University

ลุ้นรับ IPhone 5 สองรางวัล สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
โทร ฯ 02 657 5678
E-mail: educationuk@britishcouncil.or.th

รวมเว็ปไซต์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

        สถาบันที่เป็นส่วนราชการ

                1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 2150871-3, 2153619 โทรสาร. 2153600, 2154804
http://www.chula.ac.th
                2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 9428200-45, 5790113, 9428491-99 โทรสาร. 9428185
http://www.ku.ac.th
               3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 2216111-20, 2216171-80 โทรสาร. 2248099
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 5160020-39 โทรสาร 5160976
http://www.tu.ac.th
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ Srinakharinwirot University
114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 6641000 โทรสาร 2584007
http://www.swu.ac.th
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 3777400-19, 3779660-9
http://www.nida.ac.th
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 5858540-9, 9132500-24 โทรสาร 5874356, 9132618
http://www.kmitnb.ac.th
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 7372500-47, 7373000 โทรสาร 3267333
http://www.kmitl.ac.th
8 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2849 6000, 0 2354 0999 โทรสาร 0 2849 6211, 0 2849 6222
http://www.mahidol.ac.th
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakoen University
วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 6236115-21 โทรสาร 2257258
ตลิ่งชัน (สำนักอธิการบดี)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 8807336, 8807349 โทรสาร 8807372
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099
http://www.su.ac.th
10. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
69 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 745820-40,745900 โทรสาร (038) 390351
http://www.buu.ac.th
  11. มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005, 261103
http://www.nu.ac.th
1 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
                 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
                 โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2
                 http://www.mju.ac.th
                       13. มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143
http://www.cmu.ac.th
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
123 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216
http://www.kku.ac.th
  15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
กม. ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396
http://www.ubu.ac.th
16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
                 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
                 โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030
                 http://www.msu.ac.th
                       17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkls University
71/1 หมู่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828
วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร.(073) 335115-26 โทรสาร (073) 335128
วิทยาเขตภูเก็ต
3 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
30 หมู่ 6 ถนน สุราษฎร์ – นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. (077) 281540 (01) 9786076 โทรสาร (077) 281541
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง
โรงเรียนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 20000
โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036
http://www.psu.ac.th
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440, 314801
http://www.tsu.ac.th
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Narathiwat University
49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-1174,073-511192 โทรสาร 0-7351-1905
http://www.pnu.ac.th
20 มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1143  โทรสาร 0-4251-1484
http://www.npu.ac.th

สถาบันที่ไม่เป็นส่วนราชการ

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070
http://www.sut.ac.th
22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. (075) 384000 โทรสาร (075) 384258
หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ
http://www.wu.ac.th
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  King Mongkut’s University of Technology Thonburi
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 4270039, 4270059, 4270058
http://www.kmutt.ac.th
24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007
อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824
http://www.mfu.ac.th

สถาบันประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา

25.มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. โทร. 3108000 โทรสาร 3180917
http://www.ru.ac.th
26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University
919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3550 โทรสาร 0- 25033534
http://www.stou.ac.th

รวมเว็ปไซต์สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนเอกชน

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนเอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
http://www.bu.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
http://www.kbu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
http://www.dpu.ac.th
4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
http://www.krirk.ac.th
5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John’s University
http://www.stjohn.ac.th
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
http://www.mut.ac.th
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
http://www.spu.ac.th
8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
http://www.utcc.ac.th
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
http://www.au.edu
10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
http://www.sau.ac.th
11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
http://www.rbac.ac.th
12. มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
http://www.siam.edu
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
http://www.eau.ac.th
14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี Pathumthani University
http://www.ptu.ac.th
15. มหาวิทยาลัยชินวัตร Shinawatra University
http://www.shinawatra.ac.th
16. มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
http://www.rsu.ac.th
17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) Webster University (Thailand)
http://www.webster.ac.th
18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด Stamford International University
http://www.stamford.edu
19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
http://www.hcu.ac.th
20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University
http://www.christian.ac.th
21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น Western University
22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง Phakklang University
http://www.tuct.ac.th
23. มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
http://www.payap.ac.th
24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Chaopraya University
http://www.cpu.ac.th
25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
http://www.northcm.ac.th
26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern University
http://www.neu.ac.th
27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Vongchavalikut University
http://www.vu.ac.th
28.มหาวิทยาลัยราชธานี Ratchatani College of Technology
http://www.rtu.ac.th
29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
http://www.hu.ac.th
30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian University of Science and Technology
http://www.asianust.ac.th
31. วิทยาลัยดุสิตธานี Dusitthani College
http://www.dtc.ac.th
32. วิทยาลัยทองสุข Thongsuk College
http://www.thongsook.ac.th/
33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Saint Louis College
http://www.saintlouis.or.th
34. วิทยาลัยมิชชั่น Mission College
http://www.missioncollege.edu
35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ Rajapark College
http://www.rajapark.ac.th/
36. วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham College
http://www.saengtham.ac.th
37. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
http://www.tct.ac.th/
38. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก South-East Bangkok College
http://www.sbc.th.edu
39. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok Collage
http://www.northbkk.ac.th
40. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา – อินติ
http://www.stic.ac.th
41. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
http://www.bkkthon.ac.th
42. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร Rachathani Udon College of Technology
http://www.mua.go.th/~bphe/u_data/RUTC.htm
43. วิทยาลัยสันตพล Suntapol College
http://www.santapol.ac.th
44. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern Polytechnic College
http://www.polytechnic.ac.th
45. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย College of Bhandit Asia C.B.A.
http://www.cas.ac.th
46. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ Bundit Borihanturakit College
http://www.bbc.ac.th/
47. วิทยาลัยนครราชสีมา Nakhonratchasima College
http://www.nmc.ac.th/
48. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา Chalermkarnchana College
http://www.ckc.ac.th
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ Southern College of Technology
http://www.sct.ac.th
50. วิทยาลัยศรีโสภณ Srisophon College
http://www.ssc.ac.th
51. วิทยาลัยตาปี Tapee College
http://www.tapee.ac.th/
52. วิทยาลัยอิสลามยะลา Yala Islamic College
http://www.yic.ac.th
53. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ International Buddhist College
http://www.ibc.ac.th
54. วิทยาลัยโยนก Yonok College
http://www.yonok.ac.th
55. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง Lumnamping College
http://www.lpc.th.edu
56. วิทยาลัยพิษณุโลก
57. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Far Eastern College
http://www.fareastern.ac.th
58 วิทยาลัยเชียงราย
http://www.crc.ac.th/
59 วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง Lampang Inter-Tech College
http://www.lit.ac.th/
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
http://www.siamtech.ac.th/

7 อาชีพ ที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน

ไม่ว่าจะรายการทีวี ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ พากันพูดถึง AEC ค่อนข้างบ่อยทีเดียว ทว่า AEC คืออะไรและดีอย่างไร? รวมถึงมีอาชีพไหนบ้าง ที่ได้โอกาสทำงานในอาเซียนได้อย่างเสรี วันนี้ Vconnex จะนำมาเล่าให้ฟังคร่าวๆ กันค่ะ

AEC ย่อมมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง โดยมีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนทำจะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

และจากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี ได้กำหนดครอบคลุม 7 อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอาชีพขึ้นมาอีกในลำดับถัดไป สำหรับ 7 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี ได้แก่

 • อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
 • อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
 • อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)
 • อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)
 • อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
 • อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
 • อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น

จากเดิมที่ตลาดมีแค่การให้บริการประชาชน 63 ล้านคน เป็นตลาดของประชาชนร่วม 600 ล้านคนใน 10 ประเทศอาเซียน นอกจากนั้น ประเทศเหล่านี้รวมทั้งไทยอยู่ในทิศทางที่กำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั้งสิ้น เร็วบ้าง ช้าบ้าง และโดยภาพรวมคุณภาพของผู้จบวิชาชีพทั้ง 7 ในไทยก็สูงอยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศอาเซียน ทำให้โอกาสในการหางานมีสูง

ในขณะที่คนไทยสามารถไปทำงานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพทั้ง 7 นั้นคงต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมาก เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาอาชีพนั้นๆ ในไทยให้คงเดิม หรือยกระดับให้สูงขึ้นไปอีก ป้องกันมิให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานขององค์กรในการผลิตคน บางแห่งที่อาจใช้โอกาสนี้เพิ่มรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่านั้นจำนวนมากเพื่อตอบสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้น มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบทางลบโดยรวม

อีกปัญหาที่อาจะตามมาอีกอย่างคือ บางวิชาชีพไทยเริ่มจะเข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนอาจารย์ เช่น ทันตแพทย์ ถ้าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในเวลาอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า ไทยจะมีปัญหาเรื่องการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพทันตแพทย์อย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของคนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง 7 อาชีพในไทยด้วยเช่นกัน เพราะอาจจะมีผู้มาจากประเทศอื่นที่มาประกอบอาชีพในไทยมีปัญหาความอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน ซึ่งถ้าดูแลไม่รอบคอบรัดกุม อาจก่อเกิดผลกระทบกับสังคมไทยในทางลบ และอาจส่งผลต่อปัญหาการประกอบอาชีพของคนไทยเอง

แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ จำนวนคนในวัยทำงานกำลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีข้อมูลว่าอีกประมาณสิบปีข้างหน้า สัดส่วนคนในวัยทำงานจะต่ำกว่าประชากรผู้สูงอายุมาก นี่จะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพทั้ง 7 นั้น ผู้ที่จบจากสายวิชาชีพดังกล่าวจะประกันได้ว่าไม่น่าจะมีใครที่ตกงาน เพราะมีตลาดใหญ่มากรองรับทั้งในไทย และในประเทศอาเซียน

ข้อตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 7 อาชีพในปี 2015 (2558) แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ทั้งในด้านการที่คนของเราไปทำงานบ้านเขา และการที่คนบ้านเขามาทำงานในบ้านเรา เพราะถ้าการระวังไม่รัดกุม โอกาสทองนั้นอาจพลิกเป็นวิกฤต และมีผลกระทบรุนแรงต่อบางสายวิชาชีพได้

ยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอื่นๆ ในการรวมตัวกันเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใครสนใจสามารถคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน http://www.thai-aec.com/ หรือ http://www.facebook.com/thailandaec

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :

10 อาชีพที่เครียดที่สุดในปี 2554

เปิดโผ 10 อาชีพที่เครียดที่สุดในปี 2011

คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันโลก ของเรามีปัญหารุมเร้ามากมาย เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2011 เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม พายุฝนตก หิมะตกหนัก โลกร้อน ฯลฯ ซึ่งจากการที่หลายพื้นที่ หลายประเทศต้องประสบปัญหาทางภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ มลพิษทางอากาศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังประสบในขณะนี้ หลายประเทศรายได้ของคนส่วนใหญ่ยังเท่าเดิม อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงต่ออาชีพในอนาคต แต่ค่าครองชีพกลับพุ่งสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งความเครียด ทั้งนี้ ผลการสำรวจล่าสุดของสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมายืนยันแล้วว่า ลูกจ้างกว่า 70% กล่าวว่า งานเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเขาเกิดความเครียด

สำหรับการสำรวจภาพรวมของอาชีพต่าง ๆ รวม 200 อาชีพของสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า 10 อาชีพที่สร้างความเครียดได้มากที่สุดในปี 2011 นี้ มีดังนี้

1. นักบิน

อันดับความเครียด 199
คะแนน 59.53
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน 91 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน 9
รายได้ต่อปี $106,153.00

นักบินของสายการบินพาณิชย์ต่าง ๆ มีระดับความเครียดสูง เนื่องจากพวกเขาจะต้องรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารหลายชีวิตในแต่ละเที่ยวบิน อีกทั้งยังต้องทำงานภายใต้ระยะเวลาที่เข้มงวด เนื่องจากพวกเขาต้องนำเครื่องบินลงสู่ที่หมายให้ตรงตามเวลาไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นใดก็ตาม

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อันดับความเครียด 198
คะแนน
 47.60
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 111 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 9
รายได้ต่อปี $90,160.00

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของบริษัท ดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีต่อหน้าสาธารณชน และยังต้องคอยนำเสนองานต่าง ๆ ต่อหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ

3. ผู้บริหารระดับสูง

อันดับความเครียด 197
คะแนน
 47.41
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 143 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 11
รายได้ต่อปี $161,141.00

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการต่าง ๆ ภายในบริษัท ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้โดยตรง ผู้บริหารระดับสูงนี้มักจะถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง และมีทัศนวิสัยกว้างไกล มองสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน นอกจากนี้พวกเขายังต้องเผชิญความเครียดเนื่องจากเขาเป็นผู้ชี้ชะตาของบริษัท หากตัดสินใจผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจทำให้บริษัทถึงกับล้มละลายได้ภายในพริบตา

4. ช่างอัดรายการข่าวโทรทัศน์

อันดับความเครียด 196
คะแนน
 47.09
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 113 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท
รายได้ต่อปี $40,209.00

ช่างอัดรายการข่าวโทรทัศน์จะต้องรู้จักจับภาพจากเรื่องราวต่าง ๆ ให้ปะติดปะต่อสอดคล้อง และเน้นจุดสำคัญให้ได้โดยผ่านเลนส์ และในบางครั้งพวกเขาก็ต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อให้ได้ข่าวมาเนื่องจากความอันตรายของพื้นที่ที่ทำข่าวแล้ว ยังมีกำหนดเวลาส่งงานที่เข้มงวด และปัญหาความผิดพลาดทางเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง

5. ผู้สื่อข่าว

อันดับความเครียด 190
คะแนน
 43.56
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 129 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 8
รายได้ต่อปี $50,456.00

ผู้สื่อข่าวจะต้องเตรียมข่าว และถ่ายทอดข่าวออกอากาศให้กับผู้ชมทางโทรทัศน์ โดยปกติพวกเขาจะต้องถ่ายทอดข่าวแต่ละวันจากสตูดิโอ แต่บางครั้งก็ต้องออกภาคสนามเช่นกัน ซึ่งใน 24 ชั่วโมง มีข่าวต่าง ๆ มากมายเข้ามาเรื่อย ๆ จึงทำให้พวกเขาค่อย ๆ สะสมความเครียดเข้าไป นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันสูงจากการหาข่าวแข่งกับที่อื่น ๆ และต้องอัพเดทข่าวให้เร็วที่สุด

6. เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี

อันดับความเครียด 189
คะแนน
 41.05
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 135 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 9.5
รายได้ต่อปี $62,105.00

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้ดูแลบัญชีของบริษัท ซึ่งพวกเขาจะต้องใช้สมองอย่างหนักในการคำนวณเลขมากมายให้ถูกต้องแม่นยำ พิจารณารายละเอียด และทำงานได้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาอย่างเข้มงวด ดังนั้นจึงส่งผลให้พวกเขาเกิดภาวะกดดันทางอารมณ์และมีอาการเครียดเรื้อรังตามมาได้

7. สถาปนิก

อันดับความเครียด 185
คะแนน
 39.93
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 88 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 8+
รายได้ต่อปี $73,193.00

สถาปนิกจะต้องวางแผน ออกแบบ และควบคุมตรวจตราโครงสร้างของอาคารที่พักต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการคำนวณอย่างแม่นยำก่อนจะส่งให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างต่อไป ดังนั้นสถาปนิกจึงต้องจัดการกับความเครียดและความกดดันจากการออกแบบวางแผนเพื่อไม่ให้งานเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เลย

8. นายหน้าค้าหุ้น

อันดับความเครียด 184
คะแนน
 39.70
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 98 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 8
รายได้ต่อปี $67,470.00

นายหน้าค้าหุ้นจะช่วยให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และพวกเขาต้องคอยเกาะติดกับความผันผวนของหุ้นแต่ละตัวซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นความเครียดของพวกเขาก็ผันผวนตามการขึ้นลงของหุ้นในตลาดเช่นเดียวกัน

9. เวชกิจฉุกเฉิน (EMT)

อันดับความเครียด 183
คะแนน
 39.68
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 100 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
รายได้ต่อปี $30,168.00

เวชกิจฉุกเฉิน(EMT) คือ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติในสถานที่เกิดเหตุ พวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในมือพวกเขาในทันการในการนำผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุมายังโรงพยาบาล อีกทั้งเวลาการทำงานไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการแจ้งเหตุของผู้ป่วย

10. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

อันดับความเครียด 181
คะแนน
 38.57
ลำดับความต้องการในตลาดแรงงาน
 31 จาก 200
จำนวนชั่วโมงทำงาน
 9.5
รายได้ต่อปี $40,357.00

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พวกเขาจะต้องทำงานอย่างยาวนาน ไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดสุดสัปดาห์ และทำงานที่น่าเบื่อ ซ้ำซากจำเจโดยต้องคอยเปิดตัวอย่างบ้านให้กับลูกค้าดูทีละราย นอกจากนี้จากสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ บวกกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจนี้อย่างสูง ดังนั้นอาชีพนี้จึงสร้างความเครียดให้กับพวกเขาได้ไม่น้อยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในชีวิตการทำงานทุกอาชีพก็ล้วนมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเราจะรับมือและแก้ไขปัญหากับงานที่เราทำ และเราแฮปปี้แค่ไหนกับงานที่ทำ หากเรารักงาน รักในอาชีพ ต่อให้งานหนัก หรือเครียดแค่ไหนรับรองผ่านไปได้แน่นอน

ที่มา http://hilight.kapook.com/view/58301

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!

Kenyon College

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        มีผู้กล่าวไว้ว่า “เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นยังไม่พอ แต่มหาวิทยาลัยจะต้องมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนั้นด้วย” และที่ Kenyon College สถาบันซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอ แห่งสหรัฐอเมริกา ก็มีสิ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือ “Middle Path” ซึ่งเป็นทางเดินเท้ากว้าง 10 ฟุต ที่ทอดยาวผ่านใจกลางมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นโลหิตสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ของวิทยาลัยแห่งนี้ โดยนอกจากทางเดินแห่งนี้จะมีบรรยากาศที่งดงามและร่มรื่นแล้ว ยังเป็นที่ที่นักศึกษามักจะมารวมตัวกันอีกด้วย ดังที่อาจารย์เซอร์กี โลบานอฟ -รอสโทฟสกี ผู้สอนวิชาบทกวีสมัยศตวรรษที่ 17 แห่ง Kenyon College ได้กล่าวไว้ว่า เส้นทางแห่งนี้เป็น “สถานที่เล็ก ๆ สำหรับคิดการใหญ่” (a small place to think big thoughts)

2 Oxford University

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        การเรียนการสอนในรั้วหิน แห่งมหาวิทยาลัย Oxford แห่งเมือง Oxford ประเทศอังกฤษนั้น มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ในสมัยคริสตศตวรรษที่ 11 แล้ว ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามต่างๆ ทั้งเขาวงกต โบสถ์ ทางเดินภายใต้หลังคารูปทรงโค้ง ฯลฯ สถานที่แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสง่างามและประเพณีที่มีมายาวนานในทุกๆมุมของมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ รองศาสตราจารย์เดวิด มาเยอร์นิค แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย Notre Dame ได้กล่าวถึง Oxford ไว้ว่า “รากฐานที่เก่าแก่และความงดงามของตึกต่างๆ ทำให้ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งสถาปัตยกรรมเลยก็ว่าได้” นอกจากนี้มาเยอร์นิคยังกล่าวชื่นชมอีกว่า Oxford เป็น “อาคารมหาวิทยาลัยที่น่าปรารถนาที่สุดของโลก”

Princeton University

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        อันดับที่ 3 เป็นของ Princeton University สถาบันหนึ่งในแปดแห่งกลุ่ม Ivy League ที่โด่งดังและสุดแสนจะคลาสสิคแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะโกธิคแท้ๆ อาคารส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นอาคารหินสีเทาเก่าแก่ซึ่งปกคลุมด้วยเถาวัลย์ Ivy (ที่มาของชื่อกลุ่ม Ivy League นั่นแหละค่ะ) ที่มีความขลังและดูสวยงาม และด้วยขนาดของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้สถาบันแห่งนี้สามารถเก็บรักษาพื้นที่สีเขียวเอาไว้ได้เป็นอย่างดี และทุกๆอย่างในมหาวิทยาลัยก็อยู่ห่างกันไม่มาก (เรียกว่าเดินไม่เกิน 10 นาทีก็ถึง) ซึ่งเป็นสเน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ รวมไปถึงทางเท้าที่คดเคี้ยว, ทางเดินภายใต้หลังคาโค้ง, และลานกว้างๆต่างๆของที่นี่ทั้งหมด ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนัก ศึกษานั่นเองค่ะ

4 Scripps College

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        Scripps College เป็นวิทยาลัยสตรีที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเปิดสอนวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มาตั้งแต่ปี 1926 มีความสวยงามที่เรียกได้ว่า เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างความงามของอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบที่เป็นแบบของแคลิฟอร์เนียใต้อย่างชัดเจน ซึ่งความสวยงามนี้เป็นผลงานการร่วมมือกันของสถาปนิก Gordon Kaufmann และภูมิสถาปนิก  Edward Huntsman-Trout ผูู้เชี่ยวชาญทางด้านไม้ผลัดใบ ที่มาช่วยสร้างสรรค์ให้ภมิทัศน์ของที่นี่งดงามไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งต้นทิวลิป ต้นอัลมอนด์ ต้นส้ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ใหญ่ต่างๆที่จะผลัดใบเป็นสีเหลืองทองอร่ามในฤดูใบไม้ร่วง สร้างความงดงามให้กับสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ

Stanford University

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        สถาปนิกชื่อดังอย่าง Aaron B. Schwartz ประธานบริษัทออกแบบระดับอินเตอร์ ออกมาแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัย Stanford ที่สถาบันแห่งนี้ยังสามารถยึดมั่นต่อ “กฎเกณฑ์การออกแบบในยุคแรกเริ่มของสถาบัน” ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งๆที่ผ่านมานั้นสถาบันมีการเติบโตอย่างมาก แม้จะมีการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ แต่ก็ยังสามารถทำให้ความสมัยใหม่นั้นความกลมกลืมไปกับศิลปะยุคแรกเริ่มได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Stanford ยังได้คะแนนไปเต็มๆสำหรับ ปาล์มไดรฟ์ (Palm Drive) ซึ่งเป็นถนนทางเข้าเส้นยาวที่มีต้นปาล์มเรียงรายทั้งสองฟากฝั่ง รวมไปถึงหลังคากระเบื้องสีแดงแบบสเปนที่ดูสวยงามของตัว

Trinity College

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        Trinity College มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองดับลินแห่งนี้ เป็นสถาบันที่มีอาคารที่โด่งดังมีชื่อเสียง และมีความสวยงามมากๆ นั่นก็คือ the Old Library (ที่นับเป็นห้องสมุุดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปอีกด้วย) หอสมุดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1592 มีความสวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในห้องหลักของหอสมุด ที่มีลักษณะเป็นห้องยาวที่ถูกเรียกว่า “cathedral of the book” หรือ “โบสถ์แห่งหนังสือ” เนื่องจากมีเพดานไม้รูปทรงโค้ง และมีชั้นวางหนังสือต่างๆที่มีลักษณะเหมือนโบสถ์ในแบบของศิลปะบาโรคเก่า ซึ่งใครที่ได้มาเห็นต่างก็ชื่นชมกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าห้องสมุดแห่งนี้ดูขลังและมีความงดงามมากๆจริงๆ

Tsinghua University

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        สถาปนิกหลายๆท่านต่างก็ลงความเห็นเหมือนๆกันว่า ทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติเป็นจุดที่สำคัญมากๆที่สร้างความงดงามให้กับสถาบัน Tsinghua แห่งกรุงปักกิ่งในประเทศจีนแห่งนี้ค่ะ มหาวิทยาลัย Tsinghua ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1925 โดยเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นเคยเป็นสวนหย่อมหลวงของราชวงศ์ชิง ซึ่งทำให้สถาบันแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น และเขียวขจีไปด้วยพันธ์ไม้ต่างๆนั่นเอง แถมด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีม้านั่งหินอยู่รายล้อม และดอกบัวบานสะพรั่งอยู่เต็มสระ แต่แม้ว่าทิวทัศน์โดยรอบของมหาวิทยาลัยและตึกหลายๆตึกจะเป็นศิลปะในแบบจีนดั้งเดิม แต่ก็มีตึกอาคารบางตึกเหมือนกันที่สวยงามด้วยศิลปะแบบตะวันตก เช่นอาคาร T.Chuang ซึ่งสถาปนิกผู้ออกแบบตึกนี้จบการศึกษามาจาก University of Illinois ในสหรัฐอเมริกานั่นเอง

8 United States Air Force Academy

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!       ตึกอาคารที่โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Air Force Academy) ถูกมองว่าเป็น “ผลงานชิ้นเอกของศิลปะอเมริกันสมัยใหม่แห่งยุุคศตวรรษที่ 20” ที่แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์การออกแบบอาคารเรียนแบบดั้งเดิมในสไตล์โกธิค หรือสไตล์ออกซ์ฟอร์ด เราจะเห็นตึกส่วนใหญ่ดูเหมือนกำลังสวมเกราะอลูมิเนียม ซึ่งเป็นการแสดงถึงพื้นผิวของเครื่องบิน และโบสถ์ของโรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ก็มักจะถูกมองว่าเป็นตึกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวนับล้านที่เดินทางมาชมสถาบันแห่งนี้ จึงนับได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐโคโลราโด้เลยก็ว่าได้ค่ะ

9 University of Bologna

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        University of Bologna ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Bologna ประเทศอิตาลีนี้นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในฝั่งโลกตะวันตก เพราะ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1088 ! แต่สิ่งที่ทุกคนชื่นชอบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ที่แท้จริงแล้ว ก็คือตัวเมือง Bologna นั่นเอง เพราะดูเหมือนว่าตัวมหาวิทยาลัยเองจะ “ฝัง” ตัวเข้าไปอยู่ในตัวเมืองได้อย่างกลมกลืนที่สุด ซึ่งสิ่งนี้ก็นับเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก เพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยงาม และเต็มไปด้วยรากอารยธรรมที่เก่าแก่ในสมัยก่อนยุคโรมัน ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้คะแนนในด้านของความสวยงามตามเมืองที่ตั้งไปด้วยนั่นเองค่ะ

10 University of California, Santa Cruz

เด็กดีดอทคอม :: 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของโลก!        ด้วยความที่ตั้งอยู่ในส่วนของฟาร์มปศุสัตว์เดิมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก มหาวิทยาลัย University of California, Santa Cruz หรือ UCSC  แห่งนี้จึงมีภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ทั้งทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สีเขียว ภาพผืนป่าต้นเรดวู้ด และภาพวิวมหาสมุทรแบบพาโนรามา ยิ่งไปกว่านั้นเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสัญจรของที่นี่ ทั้งในส่วนของทางเดินรถและทางเดินเท้า ต่างก็ถูกดีไซน์ให้สามารถซ่อนตัวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติของที่นี่ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว ซึ่งทำให้สถาบันแห่งนี้สามารถรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติ และทัศนียภาพที่งดงามเอาไว้ได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมนักศึกษาของที่นี่จึงชอบที่จะเรียนนอกห้องเรียนมากกว่า

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions 2555 ฉบับสมบูรณ์

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions  2555 ฉบับสมบูรณ์  ออกมาให้โหลดกันไปดูแล้วนะครับ โดยจะมีทั้งคะแนน ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย จำนวนรับสมัครและ จำนวนผู้ที่ผ่านคัดเลือก

Admissions 2555 (html) Admissions 2555 (pdf) 
Admissions 2553 (html) Admissions 2553 (pdf) 
Admissions 2552 (html) Admissions 2552 (pdf) 
Admissions 2551 (html)  Admissions 2551 (pdf) 

ที่มาhttp://www.unigang.com/Article/11902